Štatistický prehľad činnosti lekárskych knižníc

Prehľad činnosti lekárskych knižníc je výstupom zo štatistického vykazovania lekárskych knižníc (Ročný výkaz o knižnici KULT (MK SR) 10-01). V textovej a tabuľkovej časti hodnotí činnosť a výsledky lekárskych knižníc v SR v danom kalendárnom roku. Súčasťou prehľadu je aj porovnanie vývoja sledovaných ukazovateľov s predchádzajúcim rokom.
 
Titulka publikácie - Štatistika lekárskych knižníc