Informácie pre lekárske knižnice a knihovníkov

Lekárske knižnice sú definované ako špeciálne knižnice so špecializovaným knižničným fondom. Ich cieľom a poslaním je sprístupňovanie odborných zdravotníckych informácií a poskytovanie knižnično – informačných služieb odbornej zdravotníckej verejnosti. Lekárske knižnice ako špecifické knižnično – informačné pracoviská zohrávajú pri ďalšom vzdelávaní lekárov, zdravotníckych pracovníkov a študentov nezastupiteľnú a stále aktuálnu úlohu. Postavenie a úlohy knižníc, ich zriaďovanie a poskytovanie knižnično – informačných služieb stanovuje zákon č. 126/2015 Z. z. o knižniciach.
 
Slovenská lekárska knižnica je metodické a štatistické pracovisko systému lekárskych knižníc a v zmysle Zákona o štátnej štatistike č. 540/2001 Z. z. každoročne zabezpečuje štatistické zisťovanie v lekárskych knižniciach SR vyplnením Ročného výkazu o knižnici.