Aktuality

28.05.2024

Sage Journals

Slovenská lekárska knižnica Vám ponúka prístup do novej multiodborovej plnotextovej a bibliografickej databázy, ktorá obsahuje recenzované časopisy renomovaného vydavateľstva SAGE. Pokrýva oblasť medicíny, spoločenských vied, vied o živej prírode a technológii. Prístup k plným textom elektronických časopisov je zabezpečený pre našich používateľov cez vzdialený prístup v online katalog knižnice (ponuka “zdroje - licencované“).
28.05.2024

Karger E-Journal Collection

Karger E-Journal Collection je ďalšia nová predplatená kolekcia elektronických lekárskych časopisov vydavateľstva Karger. Tematicky e-časopisy pokrývajú veľkú oblasť lekárskych špecializácií, ako napr. alergológia, dermatológia, endokrinológia, gastroenterológia, geriatria, imunológia, genetika, neurológia, onkológia, psychiatria a psychológia a ďalšie.
Prístup k plným textom elektronických časopisov je zabezpečený pre našich používateľov cez vzdialený prístup v online katalog knižnice (ponuka “zdroje - licencované“).
 
06.05.2024

Databáza LWW (Ovid)

„Slovenská lekárska knižnica Vám od 1.5.2024 ponúka licencovaný plnotextový prístup k časopisom renomovaného vydavateľstva Lippincot Wiliams & Wilkins.
 
Databáza poskytuje prístup k časopisom z oblasti medicíny vydavateľstva LWW. Ponúka najmä e-časopisy s významným benefitom čo sa týka vedeckého obsahu pre lekárov, ošetrovateľov, farmaceutov, ako aj pre študentov lekárstva a medicíny.
 
Prístup k plným textom elektronických časopisov je zabezpečený pre našich používateľov cez vzdialený prístup.
 
04.04.2024

MEDLINE Complete (EBSCO)

Slovenská lekárska knižnica získala do 17.5.2024 skúšobný prístup do unikátnej databázy MEDLINE Complete. Ide o najobsiahlejšiu plnotextovú kolekciu popredných časopisov a ďalších publikácií pre biomedicínsky výskum, obsahuje viac ako 2500 plnotextových časopisov. Vhodná je pre každého lekára, zdravotníka, výskumného pracovníka v oblasti medicíny. Zoznam titulov nájdete tu.
Disponuje jednoduchým používateľským rozhraním a výkonnými vyhľadávacími funkciami, ktoré užívateľom umožňujú efektívne vyhľadávať a získavať informácie pomocou všeobecne známych Medical Subject Headings (MeSH hesiel). Prístup do databázy je pre všetkých registrovaných používateľov v rámci vzdialeného prístupu cez online katalog knižnice (ponuka “zdroje - licencované“) bezplatný.
14.03.2024

Vyhodnotenie Týždňa slovenských knižníc

Slovenská lekárska knižnica sa aj tento rok zapojila do celoslovenského Týždňa slovenských knižníc, ktorého 25. ročník sa konal v dňoch 4.3.-10.3.2024.
Počas celého týždňa pre čitateľov prebiehali obľúbené akcie, v rámci ktorých bolo možné do knižnice vrátiť knihy po uplynutí výpožičnej doby bez sankčných poplatkov. Tak ako každý rok, i teraz sme dvere knižnice otvorili s ponukou bezplatného zápisu a predĺženie členstva pre všetkých záujemcov. Túto možnosť využilo počas týždňa viac ako 73 čitateľov.

Knižné novinky

11.06.2024

Rozptýlená myseľ

Rozptýlená myseľ
Kniha sa venuje poruche pozornosti, ktorá býva súhrnne označovaná aj skratkou ADD (ang. attention deficit disorder). V tejto knihe sa používa práve tento termín, ako súhrnné označenie týchto porúch bez ohľadu na konkrétnu diagnózu. Jej autorom je lekár, ktorý má s touto poruchou bezprostrednú skúsenosť, takže okrem vlastných postrehov, ponúka aj informácie pojednávajúce o podstate a povahe tejto poruchy, vysvetľuje dôležitosť pevnej a bezpečnej vzťahovej väzby rodičov a detí, venuje sa aj procesom uzdravovania. Kniha nie je venovaná iba rodičom detí s touto poruchou, ale aj dospelým, ktorí týmito problémami sami trpia. Je písaná ľahko zrozumiteľným štýlom, vhodná pre všetkých čitateľov. Informácie, ktoré ponúka môžu pomôcť lepšie pochopiť ľudí potýkajúcich sa denne s týmto problémom, ale aj vysvetliť niektoré vzorce správania seba samého. Z knihy vyberáme dva úryvky:
Z kapitoly 1. Samá kaša a odpadkový kôš: „...Porucha pozornosti vysvetľovala aj moju tendenciu narážať do dverí, búchať si hlavu o police na stene, zhadzovať predmety a vrážať do ľudí, pretože si ich až do poslednej chvíle nevšimnem...“
Z kapitoly 2. Mnohé nevyšliapané chodníčky: „...Dospelí s poruchou pozornosti môžu pôsobiť ako povýšeneckí až arogantní alebo ako unavujúco urečnení chvastúni. Pre mnohých je typické neustále vtipkovanie, nekontrolovateľný rečový prejav, zdanlivo náhodné a nezmyselné preskakovanie z témy na tému a neschopnosť vyjadriť myšlienku bez toho, aby použili kompletnú slovnú zásobu...“
Signatúra: K 61215
23.05.2024

Lidský mozek

Lidský mozek
Kniha je síce už štvrtým vydaním, ale nakoľko sa štúdium funkčných procesov ľudského mozgu výrazne zmenilo, ide v podstate o úplne novú knihu v porovnaní s predchádzajúcimi vydaniami. Vznikla na základe prednášok autora, ktoré prebiehajú už tridsať rokov na 3. lekárskej fakulte Karlovej univerzity v Prahe. Publikácia je bohato ilustrovaná, popisuje mozog z hľadiska konektomiky, dynamiky neurónových sietí vo vzťahu k funkčným oblastiam ľudského mozgu, ďalej sa zaoberá mapovaním mentálnych procesov, prúdmi spracovávania informácií atď. V predslove autor upozorňuje na široký rozsah problému, jednak v hlbšej molekulárnej úrovni, a aj na úrovni v interakcií vnútorného a vonkajšieho priestoru. Uznáva rovnako neprehľadnosti a prekrývanie informácií, ktoré sa v pôvodných prameňoch objavujú. Zmyslom knihy je predloženie problematiky tejto vedeckej oblasti a pochopenie jej existencie a jej dynamiky, nie pochopenie jej podrobností. Téma je predstavená v 21 kapitolách zahŕňajúcich problematiku zrakového, sluchového a somatosenzorického spoznávania, pamäti, vedomia, pozornosti, emócií, stresu, hybnosti, laterality mozgu, reči a jazyka, osobnosti, inteligencii, tvorivosti, afektívnym poruchám a schizofrénii. Záverečná kapitola otvára problematiku starnutia. Kniha je adresovaná predovšetkým lekárom, psychológom, filozofom, ktorí sa zaujímajú o vývoj a smerovanie kognitívnej a afektívnej neurovedy, ale určite dokáže zaujať aj čitateľov z iných odborov.
Signatúra: K 61213
12.01.2024

Neonatologie

Neonatologie
Tretie vydanie monografie vychádza po desiatich rokoch od prvej úspešnej publikácie. Kniha poskytuje ucelené informácie o príčinách, symptómoch a liečbe najzávažnejších a najčastejších patologických stavov novorodencov. Zahŕňa nové postupy, ktoré reflektujú dynamický vývoj tohto odboru v posledných rokoch. Kniha je rozdelená do troch celkov: A: Perinatologie, B: Onemocnení, klinické a laboratorní problémy novorozenců a kapitola C: Základná farmakoterapia v neonatológii – poskytuje základné informácie o liečivách používaných v neonatológii, indikáciách a dávkovacích schémach. Oproti starším vydaniam je publikácia rozšírená o ďalšie oblasti, ako napr. genetiku, paliatívnu starostlivosť, infekcie a ďalšie. Každá téma je spracovaná vo forme „manuálu“, od symptómu k diagnóze. Publikácia je určená pediatrom a neonatológom všetkých zdravotníckych zariadení, najmä však v stredných a menších zariadeniach, ktoré nemajú široké zázemie jednotiek intenzívnej starostlivosti. Mala by slúžiť aj ako zdroj odborných informácií pre postgraduálne štúdium a predatestačnú prípravu v pediatrii a neonatológii, rovnako ako aj pre špecializačné vzdelávanie ďalšieho zdravotníckeho personálu.
Signatúra: K 60937
13.12.2023

Autizmus od A po S

Autizmus od A po S
Autizmus je neurovývinová porucha, ktorá nemá presne definovaného vinníka, nedá sa rýchlo a jednoducho odhaliť, nepoznáme liek na jej vyliečenie. Mnoho rodičov stojí pred rozhodovaním čo robiť po diagnostike, ako ochoreniu lepšie porozumieť, kde nájsť odpovede na otázky a ako s deťmi následne pracovať. Kniha sa na 16-tich kapitolách venuje celej tejto problematike. Jej autormi sú renomovaní odborníci, lekári, vedci, detskí psychiatri, klinickí psychológovia, logopédi, liečební a špeciálni pedagógovia, ktorí prinášajú najaktuálnejšie informácie, trendy a štandardy používané pri skríningu, diagnostike a manažmente starostlivosti o týchto pacientov. Kapitoly sú rozšírené o praktické rady a o svedectvá rodičov, ktoré upozorňujú, aké dôležité je stať sa vnímavými pre potreby ľudí s touto poruchou, a rovnako aj pre potreby ich rodín. Kniha je určená nielen rodičom, ale aj širokej verejnosti, aby sa povedomie o ochorení rozšírilo a aby ľudia trpiaci touto chorobou boli menej odsudzovaní, viac chápaní, a najmä, aby informácie prezentované spoločnosti odrážali najnovšie poznatky o autizme.
Signatúra: K 60877