Registrácia vzdialeného používateľa

Knižnica umožňuje registráciu aj fyzickým osobám, ktoré nemajú trvalé alebo prechodné bydlisko v Bratislave. Záujemca požiada z miesta svojho bydliska o registráciu za vzdialeného používateľa a môže využívať všetky služby (kópie článkov, plné texty z e-periodík ...).

 • Používateľ si vytlačí a riadne vyplní prihlášku.
 • Overí platnosť všetkých údajov notárom alebo knižnicou v mieste bydliska s uvedením údajov overovateľa: meno a priezvisko, podpis, pečiatka, dátum.
 • Zaplatí základné registračné poplatky (preukaz a ročná registrácia) podľa platného Cenníka a poštovné poplatky za doporučený list 2. triedy prevodom na účet alebo poštovou poukážkou.
 • Zašle vyplnenú a overenú prihlášku doporučene spolu s potvrdením o zaplatení registračných poplatkov (preukaz používateľa, registrácia a poštovné) na adresu:

  Národné centrum zdravotníckych informácií
  Slovenská lekárska knižnica
  Lazaretská 26
  811 09 Bratislava
  č. účtu: IBAN = SK24 8180 0000 0070 0018 5166
   BIC: SPSRSKBA
  variabilný symbol: 9

Knižnica si vyhradzuje právo nevykonať registráciu alebo jej obnovenie, pokiaľ nie sú splnené všetky jej podmienky.
 
V prípade, že príslušná čiastka nebola uhradená, resp. knižnici nebolo zaslané potvrdenie o jej úhrade (kópia výpisu z účtu, avízo, kópia ústrižku poštovej poukážky), knižnica registráciu neuskutoční.
 
Preukaz používateľa a pridelené primárne heslo zasiela knižnica vzdialeným používateľom doporučene poštou.
 
Slovenská lekárska knižnica je registrovaným správcom osobných údajov. Všetky údaje uvedené vo formulári prihlášky sú potrebné pre presnú identifikáciu používateľa a písomný, telefonický, resp. elektronický kontakt s ním. SlLK sa zaväzuje s poskytnutými údajmi nakladať v súlade so zákonom č. zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Registrovaný používateľ môže požiadať o kontrolu správnosti svojich osobných údajov spracovaných v SlLK po preukázaní svojej totožnosti.

Dátum poslednej aktualizácie: 17.10.2019