Cenník

Cenník poskytovania informácií a služieb v NCZI
platný od 23.03.2023


Služba DSD je platenou službou a poskytuje používateľom možnosť požiadať o doručenie vyhľadaných dokumentov poštovou alebo kuriérskou službou priamo do domu alebo na pracovisko. Veríme, že služba DSD Vám uľahčí doručenie dokumentov a sprístupní zaujímavé informácie práve v prípadoch, kedy Vám pracovné vyťaženie nedovoľuje navštíviť knižnicu osobne. Platba za službu je zložená z ceny za vyhotovenie kópie dokumentu a z poplatku za podaj na dobierku v zmysle cenníka SP, a.s.
Aktuálny cenník slovenskej pošty.

Základné poplatky
Čiernobiela tlač / kópia A4 jednostranne 0,11
A4 obojstranne 0,21
Farebná tlač / kópia A4 jednostranne 0,72
Expresný príplatok - kópia z fondu knižnice na počkanie (len do 15 strán, jednostranne) + 50 %
Manipulačný poplatok za kopírovanie a napaľovanie dát na jedno médium
DVD 1 ks 1,40
Skenovanie A4 0,50
Náklady spojené s odoslaním informácií (poštové poplatky) podľa aktuálneho cenníka poštových služieb
Sadzba za spracovanie neštandardnej informácie 1 hodina 17,70
Knižničné poplatky
Registrácia/Pre-registrácia platnosť 365 dní 2,00
Preukaz používateľa individuálny 2,00
kolektívny 8,00
Jednorazový vstup do knižnice bez registrácie 1,00
Medziknižničná výpožičná služba originál dokumentu bezplatne
Rešeršné služby
Sadzba za spracovanie rešerše 1 hodina 17,70
Výstup z elektronických databáz -tlač A4 0,21
Expresný príplatok + 50% z celkovej ceny rešerše
Periodická špecializovaná rešerš z medicínskych odborných časopisov
  do 50 kľúčových slov 20 €/ 1 rešerš
50-100 kľúčových slov 25 €/ 1 rešerš
nad 100 kľúčových slov 30 €/ 1 rešerš
Cenník sankčných poplatkov
Strata preukazu používateľa manipulačný poplatok 4,00
Poškodenie čiarového kódu dokumentu manipulačný poplatok 2,00
Poškodenie alebo strata dokumentu manipulačný poplatok 8,00
Zisťovanie adresy pri neoznámení zmeny osobných údajov 4,00
Prekročenie výpožičnej lehoty
I. upomienka (bez písomného vymáhania) za 1 titul 0,50
II. upomienka (30 dní po prvom prekročení výpožičnej lehoty) za 1 titul 1,50
III. upomienka – riaditeľská (30 dní po II. upomienke) za 1 titul 3,50
IV. upomienka – pokus o zmier (30 dní po III. upomienke) za 1 titul 7,00


Dlžnú sumu je potrebné uhradiť obratom:

 • v pokladni knižnice na prízemí č. dverí 006
 • bezhotovostným prevodom na č. účtu IBAN = SK24 8180 0000 0070 0018 5166
  BIC: SPSRSKBA pod číslom zaslanej faktúry alebo podľa typu poskytnutej služby:

  VS: 91 registrácia, preregistrácia
  VS: 92 upomienka
  VS: 93 xerokópie dokumentu
  VS: 94 skeny dokumentu
Dátum poslednej aktualizácie: 19.01.2024