Medziknižničná výpožičná služba

MVS, prízemie č. 004
Pracovník MVS: Jarmila Putalová
tel. 02/ 57 269 702

Medziknižničná výpožičná služba (MVS)

slúži na získavanie tých dokumentov alebo jeho častí, ktoré sa nenachádzajú v našom fonde ani vo fondoch bratislavských knižníc. Používateľ môže požiadať o sprostredkovanie výpožičky dokumentu z fondu inej knižnice.
 • Služby poskytované registrovaným používateľom knižnice z fondov iných knižníc SR (mimo Bratislavy)
  • výpožičky kníh – cena podľa poplatkov účtovaných dodávajúcou knižnicou, platí sa pri vyzdvihnutí
  • objednávky kópií článkov – cena podľa poplatkov účtovaných dodávajúcou knižnicou, platí sa pri vyzdvihnut
 • Služby poskytované knižniciam v SR z fondu Slovenskej lekárskej knižnice
  • požadované publikácie zasielame bezplatne na základe elektronického vyžiadania z online katalógu (v prípade zaregistrovanej knižnice v Slovenskej lekárskej knižnici)
  • knižnice, ktoré u nás zatiaľ nie sú registrované, si môžu vopred rezervovať požadované dokumenty e-mailom na adrese mvs@nczisk.sk, kým sa uskutoční ich registrácia
  • objednávka na kópie časti dokumentov, ktoré nie sú spracované v našom online katalógu, sa zasiela elektronickou žiadankou MVS na kópiu
  • požadované kópie časti dokumentov z fondu knižnice, alebo plné texty z licencovaných databáz, podľa licenčných podmienok, zasielame za poplatky uvedené v Cenníku

Medzinárodná medziknižničná výpožičná služba

Slovenská lekárska knižnica sprostredkujem MMVS prostredníctvom Univerzitnej knižnice v Bratislave (články z časopisov) a Slovenskej národnej knižnice v Martine (monografická literatúra).
 
Dátum poslednej aktualizácie: 26.11.2019