O knižnici

Slovenská lekárska knižnica je v zmysle zákona č. 126/2015 Z. z. o knižniciach v znení neskorších predpisov špeciálnou knižnicou s celoštátnou metodickou pôsobnosťou so zameraním na lekárske vedy a zdravotníctvo. V rámci svojej špecializácie má celoslovenskú pôsobnosť a knižnično-informačné služby poskytuje odbornej a laickej verejnosti.
 
Poslaním knižnice je uspokojovať informačné potreby a požiadavky používateľov, poskytovať autorizované informácie a relevantné dokumenty z domácich a zahraničných informačných zdrojov, s osobitným zreteľom na kontinuálne celoživotné vzdelávanie lekárov a zdravotníckych pracovníkov, ako aj zabezpečovať prístup k informáciám z oblasti medicíny a zdravotníctva širokej laickej verejnosti.
 
 
Činnosti Slovenskej lekárskej knižnice
 
 • v rámci Národného centra zdravotníckych informácií plní funkciu národného centra pre poskytovanie medicínskych a zdravotníckych informácií
 • podieľa sa na zabezpečovaní flexibilnej informačnej bázy a poskytovaní odborných informačných a vzdelávacích služieb v rámci projektov elektronického zdravotníctva - ezdravie
 • je koordinačným, metodickým, vzdelávacím, poradenským a štatistickým pracoviskom knižničného systému v rezorte zdravotníctva
 • buduje, uchováva a ochraňuje najkomplexnejšiu zbierku dokumentov národnej produkcie z lekárskych vied, zdravotníctva a príbuzných vedných odborov. Konzervačná funkcia knižnice zabezpečuje kontinuitu historického vývoja medicíny na Slovensku
 • poskytuje klasické a elektronické knižnično-informačné služby
 • plní funkciu Depozitnej knižnice a Dokumentačného strediska Svetovej zdravotníckej organizácie
 • buduje slovenskú verziu tezaura MeSH-SK
 • vytvára bibliografické databázy:
  • báza dokumentov fondu Katalóg knižnice
  • článková báza Bibliographia medica Slovaca (BMS)
  • citačná báza CiBaMed
 • podieľa sa na výchove knižnično-informačných pracovníkov v oblasti svojej pôsobnosti a na informačnej výchove používateľov.
 • podporuje celoživotné vzdelávanie lekárov a zdravotníckych pracovníkov

Dátum poslednej aktualizácie: 9.3.2020