História Slovenskej lekárskej knižnice

Počiatky Slovenskej lekárskej knižnice v Bratislave siahajú do dvadsiatych rokov minulého storočia a sú späté so vznikom Československej štátnej univerzity J. A. Komenského v roku 1919, predovšetkým jej lekárskej fakulty.
 
Z iniciatívy prvého rektora Univerzity Komenského a prednostu internej kliniky univ. prof. MUDr. Kristiána Hynka vznikla v roku 1921 knižnica na pôde I. internej kliniky, ktorá plnila až do roku 1948 funkciu fakultnej knižnice. Vládnym uznesením č. 448/1949 bola zriadená knižnica Lekárskej fakulty Univerzity Komenského, ktorá bola priamou predchodkyňou súčasnej lekárskej knižnice. Jej knižničný fond tvorili knihy a časopisy knižníc ústavov a kliník LF UK.
 
Knižnica lekárskej fakulty pracovala v provizórnych podmienkach s nedostatočným fondom, jej stav neuspokojoval potreby a požiadavky lekárov. Myšlienkou vytvorenia ústrednej knižnice sa vážne zaoberali akademik Ladislav Dérer a profesor MUDr. Gejza Bárdoš.
 
Aj ich pričinením bola výnosom Povereníctva školstva, vied a umenia zo dňa 23. 8. 1951, č. 120.816-IV/2 (č.134) dňom 1. septembra 1951 zriadená Ústredná lekárska knižnica v Bratislave. V zmysle jej štatútu a organizačného poriadku sa stala verejnou ústrednou študijnou knižnicou a samostatným vedeckým ústavom pre oblasť Slovenska.
 
Postavenie, poslanie a úlohy knižnice ako štátnej vedeckej knižnice upravil celoštátny Organizačný štatút štátnych vedeckých knižníc vydaný v roku 1954. V zmysle tohto štatútu sa stala centrálnou vedeckou knižnicou a strediskom pre spracovávanie bibliografií a rešerší z oblasti lekárskych vied a zdravotníctva.
 
Dňom 1. januára 1960 bola Ústredná lekárska knižnica po hospodárskej stránke pričlenená k Univerzitnej knižnici v Bratislave.
 
Spolu s ďalšími špecializovanými vedeckými knižnicami sa vytvoril „konglomerát“ tzv. doplnkových knižníc UK, ale už od 1. 1. 1961 sa stala samostatnou inštitúciou a ako Ústredná lekárska knižnica bola odovzdaná do správy povereníctva SNR pre zdravotníctvo. Nový štatút definoval ÚLK ako ústrednú knižnicu pre štúdium lekárskych vied a zdravotníctva, stredisko pre metodické riadenie jednotnej siete zdravotníckych knižníc, ústav pre rešeršnú službu a bibliografickú činnosť.
 
Ústredná lekárska knižnica v Bratislave bola uznesením vlády č. 340 zo 17. júna 1964 premenovaná na Slovenskú lekársku knižnicu a na základe vyhlášky ministerstva školstva a kultúry č. 140/64 získala právo povinného výtlačku knižnej a časopiseckej produkcie z oblasti lekárskych vied.
 
Dňa 1. 10. 1967 nadobudol účinnosť nový štatút Slovenskej lekárskej knižnice z 18. 9. 1967 č. Z-232/1967-VI/B-3, ktorým sa knižnica stala súčasťou vedecko-výskumnej a vývojovej základne rezortu zdravotníctva.
 
Ministerstvo zdravotníctva SSR poverovacou listinou č. z-5914/1977-B/2 a štatútom č. z-4534/1977-B/2 z 27. mája 1977 zmenilo názov knižnice na Ústav vedeckých zdravotníckych informácií (ÚVZI) a poverilo ho funkciou odvetvového informačného strediska pre informačnú gesciu zdravotníctvo s pôsobnosťou na celom území ČSSR.
 
Opatrením Ministerstva zdravotníctva SR zo dňa 9. augusta 1991 č. 2564/1991-A bol zmenený názov ÚVZI na Slovenskú lekársku knižnicu a dňom 15. augusta 1991 nadobudol účinnosť nový štatút Slovenskej lekárskej knižnice. V zmysle štatútu a v zmysle zákona č. 53/1959 Zb. o jednotnej sústave knižníc bola knižnica ústrednou knižnicou pre sieť zdravotníckych knižníc na Slovensku s funkciou informačného strediska pre komplexné zabezpečovanie vedeckých a odborných informácií.
 
V roku 1991 bol Slovenskej lekárskej knižnici udelený štatút Depozitnej knižnice Svetovej zdravotníckej organizácie a v roku 1994 bol štatút rozšírený o funkciu Dokumentačného strediska SZO.
 
Významné medzníky 90. rokov:

  • 1991 – 1994 presťahovanie všetkých skladov a pracovísk
  • 1993 začiatky budovania KIS
  • 1994 tvorba súpisu Bibliographia medica Slovaca (BMS), od r. 2000 BMS vo forme databázy, od r. 2004 sprístupnená online
  • 1994 tvorba databázy CiBa – citačná medicínska báza
  • 1996 www stránka Slovenskej lekárskej knižnice
  • 1997 sprístupnenie katalógu online

Ďalší rozvoj knižnice a siete lekárskych knižníc rezortu MZ SR bol vytýčený v koncepčných materiáloch Modelový projekt rozvoja knižnice a siete lekárskych knižníc rezortu zdravotníctva v SR (1992) a Návrh koncepcie rozvoja informačného systému lekárskych knižníc (1998). V ostatných rokoch boli snahy knižnice zamerané najmä na vytvorenie primeraného technického a priestorového zázemia, ktoré umožnilo sprístupňovať jej používateľom široké spektrum informácií v klasickej i elektronickej podobe.
 
V januári 2002 získala knižnica budovu na Lazaretskej 26 v Bratislave, do ktorej sa presťahovali všetky pracoviská, vytvorili sme nové priestory pre používateľov zriadením študovne monografickej a učebnicovej literatúry a študovne Dokumentačného strediska SZO, skvalitnili a rozšírili sa knižnično-informačné služby používateľom a nastala nová etapa v rozvoji Slovenskej lekárskej knižnice.
 
Rok 2005 bol pre Slovenskú lekársku knižnicu rokom zápasu o zachovanie jej existencie, prebehol proces reštrukturalizácie a transformácie knižnice, delimitácie ½ budovy na bývalý ÚZIŠ a dňa 28. 11. 2005 GP ministra zdravotníctva rozhodla o zrušení Slovenskej lekárskej knižnice.
 
Rozhodnutím ministra zdravotníctva MUDr. Rudolfa Zajaca o zrušení Slovenskej lekárskej knižnice v Bratislave a jej zlúčení s Ústavom zdravotníckych informácií a štatistiky vznikla dňom 1. 2. 2006 nová inštitúcia - Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI). Slovenská lekárska knižnica stratila právnu subjektivitu, vlastníctvo budovy a musela výrazne redukovať počet svojich zamestnancov.
 
Cieľom zriadenia Národného centra zdravotníckych informácií bolo vybudovanie materiálnej a odbornej bázy pre zabezpečenie rozvoja zdravotníckej informatiky a štatistiky a poskytovanie knižnično-informačných služieb z oblasti lekárskych vied a zdravotníctva v Slovenskej republike.
 
V rámci organizačnej štruktúry NCZI je knižnica začlenená ako samostatný odbor s názvom Slovenská lekárska knižnica. Knižnica plní funkciu národného centra pre poskytovanie medicínskych a zdravotníckych informácií a zabezpečuje všetky úlohy vyplývajúce zo zákona č. 126/2015 Z. z. o knižniciach.
 
V zmysle zákona 126/2015 Z. z. zo 6. mája 2015 o knižniciach a o zmene a doplnení zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 38/2014 Z. z. je Slovenská lekárska knižnica špeciálnou knižnicou s celoštátnou metodickou pôsobnosťou so zameraním na lekárske vedy, zdravotníctvo a príbuzné vedné odbory.
 
Dátum poslednej aktualizácie: 4.12.2019