Služby

V zmysle zákona č. 126/2015 Z. z. o knižniciach, Slovenská lekárska knižnica poskytuje registrovaným používateľom základné knižnično-informačné služby (absenčné a prezenčné výpožičky, ústne bibliografické a faktografické informácie) bezplatne.

Popri tradičnom poskytovaní výpožičnej služby a vyhotovovaní kópií, knižnica ponúka celé spektrum referenčných, informačných a online služieb. Pre záujemcov poskytuje knižnica inštruktáže k výpožičnému systému a vyhľadávaniu v databázach.

Špeciálne knižnično-informačné služby (rešeršné a medziknižničné výpožičné služby, prístup k externým informačným zdrojom, poskytovanie kópií knižničných dokumentov, skenovanie, elektronické zasielanie dokumentov a vydávanie publikácií) poskytuje knižnica za úhradu.

Rozsah a spôsob úhrady poskytnutých služieb upravuje Knižničný poriadok a Cenník.

Neregistrovaní návštevníci môžu využiť možnosť spoplatneného jednorazového vstupu do knižnice a využiť tak všetky služby, okrem absenčných výpožičiek.

Dátum poslednej aktualizácie: 17.10.2019