Spôsob úhrady rešeršných služieb

Slovenská lekárska knižnica účtuje za profesionálne vypracovanie rešerší z domácich a zahraničných elektronických databáz poplatky.

Registrácia a preukaz používateľa zostáva naďalej podmienkou využívania všetkých služieb knižnice.

V prípade, že používateľ nemá záujem o iné služby knižnice, zaplatí poplatok 1 € za jednorazový vstup do knižnice a poplatok za vyhotovenie rešerše.

Poplatky za vypracovanie rešerše sú zverejnené v Cenníku.

Výpočet úhrady závisí aj od formy rešeršného výstupu a spôsobu zaslania vyhotovenej rešerše. Pri zaslaní rešerše poštou sa k výslednej sume započítava aj poštovné.


Platba v hotovosti
- pri osobnom zadaní a prevzatí rešerše podľa formy výstupu (tlač, DVD)
- vydaním príjmového dokladu pri prevzatí rešerše
- pri osobnom zadaní a dohode o mailovom výstupe
- platba vopred
Platba na účet Národného centra zdravotníckych informácií – Slovenskej lekárskej knižnice
- pri zasielaní rešeršných výstupov elektronicky  
- platba prevodným príkazom č. účtu: IBAN = SK24 8180 0000 0070 0018 5166
 BIC: SPSRSKBA
- používateľ s platným preukazom variabilný symbol: číslo preukazu
- používateľ s jednorazovým prístupom 6060
- pri zasielaní rešeršných výstupov poštou
- platba prevodným príkazom č. účtu: IBAN = SK24 8180 0000 0070 0018 5166
 BIC: SPSRSKBA
variabilný symbol: číslo faktúry
Dátum poslednej aktualizácie: 22.7.2020