Citačné rešerše

Slovenská lekárska knižnica buduje špecializovanú citačnú databázu medicíny (CiBaMed). Databázu tvoria bibliografické záznamy publikačnej činnosti slovenských autorov a ohlasov na ich práce v článkoch slovenských a českých časopisov a v monografických dokumentoch dostupných v knižnici. Databáza poskytuje používateľom informáciu, kto, kedy a kde ich citoval. Podmienkou pravdivosti a overiteľnosti údajov citačných ohlasov na publikačnú činnosť autora je uchovávanie zdrojových dokumentov v knižnici. Databáza je tvorená od roku 1985. Záznamy od roku 2006 sú súčasťou online katalógu knižnice.
Žiadateľovi o rešerš na citovanosť vypracujeme tlačený alebo elektronický výstup, bibliografický súpis jeho publikačnej činnosti s ohlasmi.

Žiadanka musí byť vyplnená pre každého autora zvlášť, je potrebné uvádzať celé meno a tituly, odbor.


Pracovník rešeršných služieb: Ing. Irina Fialková, 02/ 57 269 823
e-mail: irina.fialkova@nczisk.sk
Telefonické informácie: 02/ 57 269 792 (požičovňa)

Dátum poslednej aktualizácie: 22.7.2020