Žiadanka na citačnú rešerš

 
Číslo preukazu používateľa*  
Autor - meno, priezvisko, tituly (neskrátený tvar)  
Bližšia identifikácia autora (napr. jr., sr. atď. ...)  
Odbor, pracovisko  
Rozpätie rokov*  
V prípade, že žiada o citačnú rešerš autor, údaje o žiadateľovi nie je potrebné vyplniť.
Meno žiadateľa  
Adresa žiadateľa (presná adresa, PSČ, tel. číslo)  
Rešerše sa bratislavským používateľom poštou neposielajú!
E-mail, na ktorý bude zaslaná rešerš
Spôsob platby

 
Prevzatie rešerše