Žiadanka na tematickú rešerš

Meno a priezvisko používateľa*  
Číslo preukazu používateľa*  
E-mailová adresa
Adresa pracoviska (presná adresa a PSČ, tel. číslo)*  
Téma rešerše*  
Kľúčové slová (príp. v angličtine)*  
Presné vymedzenie hľadísk (napr. u zvierat, muži, vekové kategórie)*  
Rozpätie rokov*  
Jazykové vymedzenie*  
Účel rešerše*  
Výstup rešerše
 
Spôsob platby

 
Prevzatie rešerše