Databázy

WHOLIS – bibliografická databáza všetkých informačných produktov WHO s prepojeniami na úplné verzie on-line. Je možné vyhľadávať podľa autora, názvu publikácie, slov alebo fráz, podľa témy (predmetu), edície, ISBN alebo ISSN atď. Všetky plné texty dokumentov a publikácií sú bezplatne k dispozícii.

Štatistická európska databáza European health for all database (HFA-DB) je hlavnou európskou databázou nezávislej, porovnateľnej a aktuálnej základnej zdravotníckej štatistiky. Pokrýva obdobie od r. 1970. Aktualizuje sa dvakrát ročne. Obsahuje približne 600 zdravotníckych štatistických indikátorov pre všetkých 53 členských štátov európskeho regiónu WHO. Týkajú sa oblastí: základnej demografie, zdravotného stavu (mortalita, morbidita, zdravie matky a dieťaťa), determinantov zdravia a zdravotníckej starostlivosti (zdroje a využitie). Báza umožňuje analýzy jednotlivých krajín alebo porovnávacie analýzy krajín vyjadrené grafmi, diagramami alebo mapami, resp. rôznymi tabuľkami. Pre častejšie a efektívnejšie využívanie tejto databázy sa odporúča použiť verziu off-line, ktorú si možno podľa návodu uložiť do vlastného počítača.

Štatistický informačný systém WHO (WHOSIS) bol zdokonalený a začlenený do Global Health Observatory (GHO), čo je portál WHO, ktorý poskytuje prístup k údajom a analýzam na monitorovanie zdravotnej situácie vo svete. Obsahuje najdôležitejšie údaje a analýzy ku kľúčovým zdravotníckym témam, ako aj priamy prístup do kompletnej databázy. Ponúka údaje zo všetkých programov WHO, ako aj linky na doplňujúce informácie.

http://www.euro.who.int/en/what-we-do/data-and-evidence
Prístup do rôznych európskych databáz WHO, ako aj do informačných systémov Environment and Health Information System a Health Evidence Network a iných informačných produktov. Prístup do európskych štatistických databáz: European Health for All Database (HFA-DB), Mortality Indicator Database, European Detailed Mortality Database, European Hospital Morbidity Database, Centralized Information System for Infectious Diseases, Tobacco Control Database, ako aj do štatistického systému - WHO Statistical Information System (WHOSIS) a do bibliografickej databázy WHOLIS.

Dátum poslednej aktualizácie: 23.05.2024