Valné zhromaždenia

V zmysle čl. 5 Stanov OZ MEDLIB najvyšším orgánom občianskeho združenia MEDLIB je valné zhromaždenie. Zasadnutie valného zhromaždenia zvoláva predsedníctvo podľa potreby, najmenej však jedenkrát do roka.
Mimoriadne valné zhromaždenie zvoláva predsedníctvo, ak o to požiada tretina členov. Valné zhromaždenie sa uznáša nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných delegátov, na zmenu stanov a na zrušenie OZ je potrebná dvojtretinová väčšina hlasov delegátov.
 
Valné zhromaždenie:
  1. schvaľuje stanovy OZ, ich zmeny a doplnky
  2. volí a odvoláva členov predsedníctva
  3. volí a odvoláva členov kontrolnej a revíznej komisie
  4. schvaľuje plán činnosti, výročnú správu o hospodárení
  5. rozhoduje o zrušení OZ