Predsedníctvo

Výkonným orgánom občianskeho združenia je predsedníctvo OZ. Predsedníctvo má najmenej 5 členov, ktorých funkčné obdobie je stanovené na 3 roky. Predsedníctvo sa schádza najmenej 2x ročne a zvoláva ho predseda OZ. K právoplatnému uzneseniu predsedníctva sa vyžaduje prítomnosť nadpolovičnej väčšiny jeho členov a nadpolovičná väčšina hlasov prítomných členov.
 
Predsedníctvo za svoju činnosť zodpovedá valnému zhromaždeniu a zabezpečuje úlohy:
  1. riadi činnosť OZ v období medzi zasadnutiami valného zhromaždenia,
  2. volí spomedzi svojich členov predsedu a podpredsedu a odvoláva ich,
  3. zvoláva a obsahovo pripravuje rokovania VZ,
  4. vypracúva plán a správu o činnosti OZ, správu o hospodárení OZ,
  5. rozhoduje o schválení a zrušení členstva,
  6. podáva návrh na zrušenie občianskeho združenia,
  7. v prípade likvidácie občianskeho združenia ustanovuje likvidátora.