Závery z dotazníkového prieskumu spokojnosti používateľov Slovenskej lekárskej knižnice z roku 2012

Slovenská lekárska knižnica v Bratislave v snahe skvalitniť poskytované knižnično–informačné služby pripravila k 60. výročiu svojho vzniku dotazníkový prieskum spokojnosti používateľov s poskytovanými službami.

Prieskum bol anonymný a bol adresovaný len pre používateľov Slovenskej lekárskej knižnice. Realizoval sa prostredníctvom internetovej stránky Slovenskej lekárskej knižnice ako aj prostredníctvom jej online katalógu priamym interaktívnym vyplnením elektronického formulára a jeho následným odoslaním. V tlačenej forme bol dotazník dostupný v požičovni a študovni SlLK.

Pre vyhodnotenie výsledkov získaných prieskumom sú zaujímavé najmä námety, pripomienky, sťažnosti alebo pochvaly, ktoré mohli respondenti pripojiť k veľkej časti otázok, alebo klasicky vyplnením tlačených dotazníkov a odovzdaním na zberné miesta v knižnici.