Srdeční selhání

R. Pudil
Maxdorf, 2020
Signatúra: K 60006

Zlyhanie srdca je aj v dnešnej dobe závažným a často fatálnym stavom. Celosvetovo postihuje takmer 50 miliónov ľudí. Možno odhadnúť, že srdcové zlyhanie postihuje okolo 2% dospelých osôb, pričom prevalencia vo veku nad 65 rokov je medzi 6 a 10%. Prevalencia srdcového zlyhania stále stúpa, čiastočne však v dôsledku lepšieho prežitia iných kardiovaskulárnych afekcií. Zlyhanie srdca je najčastejšou príčinou hospitalizácie u jedincov starších ako 65 rokov.

Predkladaná monografia predstavuje ucelený súbor poznatkov o diagnostike a terapii srdcového zlyhania, ktoré prekonali v posledných rokoch rýchly vývoj. Jej cieľom je preniesť tieto poznatky zrozumiteľnou formou širokej lekárskej verejnosti – kardiológom, internistom, praktickým lekárom a študentom.

Kniha je členená do ôsmich logicky usporiadaných kapitol. Úvodná časť sa venuje základným fyziologickým princípom kontrakcie a relaxácie myokardu. Ďalšie kapitoly prinášajú prehľad poznatkov o diagnostike a terapii chronického srdcového zlyhania so zníženou ejekčnou frakciou, srdcového zlyhania so zachovalou ejekčnou frakciou, akútneho srdcového zlyhania a zlyhania pravej komory. Predposledná kapitola prináša ucelený postup terapie pacienta zahŕňajúci jednotlivé fázy hospitalizácie a následný prechod do ambulantnej starostlivosti. Posledná kapitola je venovaná pacientom s pokročilým srdcovým zlyhaním.