Pracovné lekárstvo: Vybrané kapitoly I

Ľ. Legáth, PhD., J. Buchancová a kolektív
OSVETA, 2020
Signatúra: K 59884

Monografia je prvou časťou trilógie venovanej aktuálnym otázkam poškodenia zdravia z práce. Zaoberá sa diagnostikou a diferenciálnou diagnostikou najčastejšie hlásených chorôb z povolania v Slovenskej republike.

Monografia obsahuje úvodné kapitoly zaoberajúce sa dlhodobým hodnotením trendu výskytu hlásených chorôb z povolania v SR vrátane zamerania na vek a pohlavie. Následne podrobne analyzuje vzťahy medzi kategóriami prác a najčastejšími položkami Zoznamu chorôb z povolania SR a špecifickými diagnózami týchto položiek, faktormi expozície a uvádza výskyt v odvetviach ekonomickej činnosti.
Ďalšie kapitoly sa venujú najčastejšie hláseným chorobám z povolania: chorobe z dlhodobého, nadmerného a jednostranného zaťaženia končatín – ochoreniu kostí, kĺbov, šliach a nervov končatín so zameraním na etiopatogenézu, klinický obraz a diagnostiku, vyšetrovacie metódy, diferenciálnu diagnostiku a terapiu najčastejších ochorení podľa MKCH 10 – kompresívnych ischemických neuropatií periférnych nervov a entezopatií. Podobne sa aj ďalšie kapitoly venujú klinickým aspektom najčastejšie diagnostikovaného ochorenia v dôsledku chronickej expozície vibráciám – traumatickej vazoneuróze so zameraním na etiopatogenézu a predovšetkým diagnostiku a diferenciálnu diagnostiku.
Posledné kapitoly sú zamerané na problematiku účinkov hluku ako najčastejšie rizikového faktora pracovného prostredia. Súčasťou je aktuálny pohľad na klasifikáciu a hodnotenie poškodenia sluchu hlukom.

Svojim zameraním je publikácia určená pre lekárov prvého kontaktu, lekárov špecialistov v odbore pracovné lekárstvo, posudkové lekárstvo, ORL, ortopédia, neurológia a študentov študijného programu všeobecné lekárstvo a verejné zdravotníctvo.