Opioidy

J. Kozák, J. Lejčko, I. Vrba a kol.
Maxdorf, 2021
Signatúra: K 60008

Druhé vydanie úspešnej knihy venovanej najsilnejším používaným analgetikám, teda opioidom, je opäť určené širokej odbornej verejnosti - predovšetkým lekárom, ktorí sa zaoberajú bolestivými stavmi a opioidy vo svojej praxi používajú alebo sa chcú o tejto skupine preparátov dozvedieť viac.

Predchádzajúce vydanie knihy z roku 2018 sa stretlo s veľkým záujmom čitateľov. Autori preto po troch rokoch pristúpili k jej aktualizácii na základe súčasných poznatkov z literatúry aj vlastnej praxe autorov.
Názory na využitie opioidov a ich správnu indikáciu k terapii sa pritom v priebehu rokov značne líšili a vyvíjali. Aktuálne je na trhu množstvo preparátov z tejto skupiny a ich farmakologické vlastnosti sú mnohokrát rozdielne, preto je komplexné zoznámenie s ich pôsobením veľmi potrebné.

Úvodné kapitoly sú venované histórii použitia opioidov v liečbe bolesti, všeobecnej problematike opioidov, mechanizmom ich pôsobenia, farmakologickej problematike, nežiaducim účinkom opioidov a závislosti. Podstatná časť knihy je venovaná indikáciám opioidov pri jednotlivých syndrómoch v odboroch, ktoré s rôznymi bolestivými stavmi pracujú. Väčšina kapitol sa týka využitia týchto liečiv v dospelom veku, zaradené sú však aj kapitoly zamerané na detských pacientov a seniorov. Rozšírená a upravená bola stať zameraná na epidemiológiu, ďalej bola spolu s prehľadom opioidov uvedená aj ich súčasná klasifikácia.
Nové informácie z oblasti farmakoterapie čitateľ nájde aj v kapitole venovanej liečbe nádorovej bolesti, konkrétne sa jedná o využitie metadonu. Ďalšie zásadné úpravy čitateľ nájde v kapitole pojednávajúcej o opioidoch v intenzívnej starostlivosti u detí alebo v záverečnej kapitole venovanej budúcnosti opioidov, ktorá je doplnená o nové fakty z oblasti výskumu opioidov na základe recentných literárnych zdrojov. Menej rozsiahle, avšak dôležité úpravy môžno zaznamenať aj v ďalších kapitolách.