Neuroanestezie a základy neurointenzivní péče

T. Tyll, V. Dostálová , D. Netuka a kol.
Maxdorf, 2020
Signatúra: K 59862

Autorský kolektív tvoria špecialisti z niekoľkých odborov (anestéziológovia, neurochirurgovia, rádiológovia, neurológ ), ktorí v 2. prepracovanom a doplnenom vydaní monografie prinášajú súčasné poznatky o komplexnej perioperačnej starostlivosti v neurochirurgii a zároveň prezentujú svoj názor na danú problematiku, s cieľom poskytnúť praktické informácie pre každodennú prax.

Učebnica sa skladá z 9 častí. V úvodnej časti sú stručne zhrnuté základné anatomické a fyziologické informácie. Ďalšia časť podáva ucelený prehľad o neurochirurgických a neurorádiologických postupoch. Na ňu nadväzuje časť, ktorá popisuje vplyv farmák používaných v anesteziológii na centrálny nervový systém. Nasledujúce kapitoly sa venujú klinickému neurologickému vyšetreniu, monitorovacím technikám a základom neurodiagnostiky. Je popísané ich využitie v perioperačnom období i všeobecne v intenzívnej starostlivosti.
Najrozsiahlejšia časť je zameraná na anestéziologickú problematiku. Je tu popísaná predoperačná, respektíve predanestetická starostlivosti o pacienta, všeobecné zásady vedenia anestézie i operačné polohy. Ďalej sú tu zhrnuté špecifiká anestéziologickej starostlivosti z pohľadu anatomického, vekového či etiologického, zvláštna podkapitola je venovaná špecifikám rádiointervenčných výkonov.
Záverečné časti sa zaoberajú princípmi neurointenzívnej starostlivosti a vybranými komplikáciami neurochirurgických operácií.

Publikácia je určená najmä anestéziológom poskytujúcim komplexnú peripoperačnú starostlivosť v neurochirurgii, vhodná je aj pre lekárov podieľajúcich sa na pooperačnej starostlivosti. Dôležité informácie v nej môžu nájsť aj neurochirugovia, neurológovia, rádiológovia a traumatológovia.