Výsledky prieskumu spokojnosti

Slovenská lekárska knižnica v Bratislave v snahe skvalitniť poskytované knižnično–informačné služby pripravila k 60. výročiu svojho vzniku dotazníkový prieskum spokojnosti používateľov s poskytovanými službami. Prieskum bol anonymný a bol adresovaný len pre používateľov Slovenskej lekárskej knižnice.