Valné zhromaždenie OZ MEDLIB

Dňa 7. 12. 2011 sa v Slovenskej lekárskej knižnici v Bratislave konalo valné zhromaždenie OZ MEDLIB, v rámci ktorého bola zhodnotená činnosť a hospodárenie OZ v uplynulom volebnom období a prebehli nové voľby do výkonných orgánov OZ. Účastníci valného zhromaždenia jednohlasne schválili kandidátky na 7 členov predsedníctva, ktoré bude i naďalej pracovať pod vedením predsedu prof. MUDr. Štefana Galbavého DrSc. Valné zhromaždenie OZ sa konalo v jubilejnom roku 60. výročia vzniku Slovenskej lekárskej knižnice. Toto významné jubileum si prítomní pripomenuli vystúpením podpredsedníčky OZ, riaditeľky SlLK PhDr. Marty Žilovej. Vo svojom príspevku 60 rokov činnosti SlLK prezentovala stručný prierez histórie knižnice, zhodnotila súčasný stav a načrtla jej vývoj do budúcnosti.