Prof. MUDr. Eugen Hegyi, DrSc – spomienka na nedožité výročie narodenia19. 1. 1917 - † 2. 4. 2011
 
Dňa 19. 1. 2012 by sa dožil 95 rokov narodenia vzácny človek, slovenský lekár, dermatológ, alergológ a klinický imunológ, oduševnený pedagóg, medzinárodne uznávaná vedecká autorita, jeden z iniciátorov vzniku Slovenskej lekárskej knižnice v Bratislave.
 
Stále si uvedomujeme významný počin pána profesora, ktorý v roku 1950 na spoločnom rokovaní s doc. MUDr. Svetozárom Nevole a profesorom Krsekom podporil myšlienku vzniku a zriadenia Ústrednej lekárskej knižnice v Bratislave. Ceníme si nielen jeho myšlienku a podporu zrodu knižnice, ale aj jeho ďalší prínos významný aj pre novovzniknutú knižnicu – spracovanie zoznamu odborných lekárskych časopisov. Zoznam, ktorý obsahoval 328 zahraničných periodík bol publikovaný v časopise Bratislavské lekárske listy. Tento zoznam bol dhodobo využívaný aj v Ústrednej lekárskej knižnici.
 
Ceníme si dlhoročnú spoluprácu s pánom profesorom a sme vďační, že i napriek viacerým úskaliam sa knižnica „dožila“ svojej 60-ky a že je tu ako to zdôraznil pán profesor Eugen Hegyi pri 50. výročí vzniku SlLK „pre rozvoj nielen zdravotníckej vedy, ale aj bežnej zdravotníckej praxe“.