60 rokov Slovenskej lekárskej knižnice

Dňa 13. 12. 2011 sa v úzkom kruhu súčasných i minulých pracovníkov knižnice konalo slávnostné stretnutie pri príležitosti 60. výročia založenia Slovenskej lekárskej knižnice. Riaditeľka SlLK PhDr. Marta Žilová vo svojom príhovore zdôraznila význam knižnice pri poskytovaní komplexných knižnično – informačných služieb, vzdelávaní lekárov, zdravotníckych pracovníkov a študentov. Jej poďakovanie patrilo všetkým, ktorí sa na činnosti knižnice podieľajú. Za dlhoročnú a obetavú prácu riaditeľka SlLK odovzdala ďakovné listy siedmym pracovníkom knižnice, ktorí jej verne slúžia 20 až 44 rokov. V mene všetkých pracovníkov sa za úspešné a dlhoročné vedenie knižnice PhDr. Marte Žilovej poďakovala Mgr. Beatrix Gundelová.