Linky

Knižnice a organizácieNárodná knižnica SR
Slovenská národná knižnica, Martin www.snk.sk
Vedecké knižnice
Centrum ved.-tech. informácií SR, Bratislava www.cvtisr.sk
Slovenská pedagogická knižnica, Bratislava www.spgk.sk
Štátna vedecká knižnica, Prešov www.svkpo.sk
Štátna vedecká knižnica, Banská Bystrica www.svkbb.sk
Štátna vedecká knižnica, Košice www.svkk.sk
Univerzitná knižnica, Bratislava www.ulib.sk
Ústredná knižnica SAV, Bratislava www.uk.sav.sk
Vybrané akademické knižnice v SR
Univerzita Komenského v Bratislave Jesseniova
lekárska fakulta, Knižnica a študijno-informačné
stredisko, Martin
www.lefa.sk
Univerzita Komenského v Bratislave Farmaceutická
fakulta, Ústredná knižnica
www.fpharm.uniba.sk
Univerzita Komenského v Bratislave Lekárska fakulta,
Knižnica
www.fmed.uniba.sk
Univerzitná knižnica UPJŠ, Košice Lekárska knižnica www.medic.upjs.sk
Univerzita veterinárneho lekárstva, Košice Ústav
vedeckých informácií a knižnica
www.uvm.sk
Univerzita Komenského v Bratislave Prírodovedecká
fakulta Ústredná knižnica
www.fns.uniba.sk
Lekárske knižnice v zahraničí
Národní lékařská knihovna, Praha www.nlk.cz
National Library of Medicine, US, Bethesda www.nlm.nih.gov
Organizácie združenia a spolky v SR
Slovenská asociácia knižníc - SAK, Bratislava www.sakba.sk
Spolok slovenských knihovníkov -SSK, Bratislava www.infolib.sk
Organizácie združenia a spolky v zahraničí
WHO - Svetová zdravotnícka organizácia, Kodaň www.who.dk
Medical Library Association, Chicago www.mlahq.org