Výpožičné služby

Slovenská lekárska knižnica (SlLK) poskytuje používateľom a návštevníkom knižnice výpožičné služby podľa zásad uvedených v Knižničnom poriadku SlLK.

Výpožičné služby patria k základným knižnično-informačným službám a poskytujú sa registrovaným používateľom bezplatne na základe predloženia vlastného preukazu používateľa.