O knižnici

Slovenská lekárska knižnica (SlLK) je v zmysle zákona č. 126/2015 Z. z. o knižniciach v znení neskorších predpisov špeciálnou odbornou knižnicou so zameraním na lekárske vedy a zdravotníctvo. V rámci svojej špecializácie má celoslovenskú pôsobnosť a knižnično-informačné služby poskytuje odbornej a laickej verejnosti.
 
Poslaním knižnice je uspokojovať informačné potreby a požiadavky používateľov, poskytovať autorizované informácie a relevantné dokumenty z domácich a zahraničných informačných zdrojov, s osobitným zreteľom na kontinuálne celoživotné vzdelávanie lekárov a zdravotníckych pracovníkov ako aj zabezpečovať prístup k informáciám z oblasti medicíny a zdravotníctva širokej laickej verejnosti.
 
 
Činnosti Slovenskej lekárskej knižnice
 
  • v rámci Národného centra zdravotníckych informácií plní funkciu národného centra pre poskytovanie medicínskych a zdravotníckych informácií
  • podieľa sa na zabezpečovaní flexibilnej informačnej bázy a poskytovaní odborných informačných a vzdelávacích služieb v rámci projektov elektronického zdravotníctva - ezdravie
  • je koordinačným, metodickým, vzdelávacím, poradenským a štatistickým pracoviskom knižničného systému v rezorte zdravotníctva
  • buduje, uchováva a ochraňuje najkomplexnejšiu zbierku dokumentov národnej produkcie z lekárskych vied, zdravotníctva a príbuzných vedných odborov. Konzervačná funkcia knižnice zabezpečuje kontinuitu historického vývoja medicíny na Slovensku
  • poskytuje klasické a elektronické knižnično-informačné služby
  • plní funkciu Depozitnej knižnice a Dokumentačného strediska Svetovej zdravotníckej organizácie
  • buduje slovenskú verziu tezaura MeSH-SK
  • vytvára bibliografické databázy:
  • podieľa sa na výchove knižnično-informačných pracovníkov v oblasti svojej pôsobnosti a na informačnej výchove používateľov.
  • podporuje celoživotné vzdelávanie lekárov a zdravotníckych pracovníkov