Publikačná činnosť

Predmetom edičnej činnosti je spracovanie a tlač periodických a neperiodických publikácií na základe spracovaného plánu edičnej činnosti na príslušný kalendárny rok. Ich obsahová náplň vychádza z aktuálnych potrieb a činností Slovenskej lekárskej knižnice v nadväznosti na činnosť a aktivity lekárskych knižníc v Slovenskej republike.