Medziknižničná výpožičná služba

MVS, prízemie č. 008
Pracovník MVS: Jarmila Putalová
tel. 02/ 57 269 702 (študovňa)

Medziknižničná výpožičná služba (MVS)

slúži na získavanie tých dokumentov alebo jeho častí, ktoré sa nenachádzajú v našom fonde ani vo fondoch bratislavských knižníc. Používateľ môže požiadať o sprostredkovanie výpožičky dokumentu z fondu inej knižnice.
 • Služby poskytované registrovaným používateľom SlLK z fondov iných knižníc SR (mimo Bratislavy)
  • výpožičky kníh – cena podľa poplatkov účtovaných dodávajúcou knižnicou, platí sa pri vyzdvihnutí
  • objednávky kópií článkov – cena podľa poplatkov účtovaných dodávajúcou knižnicou, platí sa pri vyzdvihnutí
  • zo zahraničia prostredníctvom medzinárodnej medziknižničnej výpožičnej služby (MMVS)
 • Služby poskytované knižniciam v SR z fondu Slovenskej lekárskej knižnice (SlLK)
  • požadované publikácie zasielame bezplatne na základe doručenej klasickej žiadanky MVS, potvrdenej pečiatkou a podpisom žiadajúceho knihovníka
  • knižnice si môžu vopred rezervovať požadované dokumenty e-mailom na adrese mvs@nczisk.sk
  • objednávka na kópie časti dokumentov sa zasiela elektronickou žiadankou MVS na kópiu (nepostupuje sa ďalším knižniciam) alebo poštou, vyplnenou klasickou žiadankou MVS
  • požadované kópie časti dokumentov z fondu SlLK, alebo plné texty z licencovaných databáz, podľa licenčných podmienok, zasielame za poplatky uvedené v cenníku