Zdravie a výživa ľudí 1. - 3. diel

P. Chlebo, J. Keresteš a kol.
CAD PRESS, 2020
Signatúra: K 59968 K 59869 K 59870

Jedinečné trojdielne kompendium, impozantné rozsahom i erudíciou, sumarizuje najnovšie poznatky zo všetkých oblastí týkajúcich sa zdravej výživy, z pera renomovaných vedcov, lekárov a ďalších odborníkov zo sféry potravinárstva, biológie, medicíny, dietológie, agronómie a ovocinárstva.

Publikácia poskytuje v prehľadnej forme súčasné poznatky o anatómii a fyziológii tráviacej sústavy, o procesoch a reguláciách trávenia, metabolizme jednotlivých živín v ľudskom organizme, ale i poruchách a dopadoch na zdravie pri ich absencii, nedostatku alebo nadbytku. Zaoberá sa zásadami zdravej a racionálnej výživy, výživy v mimoriadnych situáciách a výživou rôznych populačných skupín. Zároveň však poukazuje na dôležitosť a nezastupiteľnosť výživy pri rôznych chorobných a patologických stavoch. Dotýka sa aj problematiky nutrigenomiky a epigenetiky hlavne vo vzťahu k výžive. Súčasťou predkladanej publikácie sú i najnovšie poznatky z technológie spracovania a výroby potravín, aplikácie moderných technických a digitálnych technológií, ale i riešenie ekologických, enviromentálnych podmienok výroby potravín, ale i možností ekologického a udržateľného poľnohospodárstva.

Text knihy je vhodným spôsobom doplnený veľkým počtom grafov, tabuliek, schém a obrázkov, ktoré majú vysokú vypovedajúcu hodnotu a doplňujú tak šírku a hĺbku záberu textu.

Kniha je písaná a zostavená tak, aby si v nej našli svoje aj odborníci, ale bol kladený dôraz na to, aby z nej mohla čerpať užitočné rady aj široká verejnosť.
Vzhľadom k širokému a komplexnému pohľadu na problematiku výživy a potravinových zdrojov je uvedená publikácia aj vynikajúcou učebnou pomôckou, ktorá pomôže v rámci Slovenska zvýšiť kvalitu vzdelávania študentov ako aj bežných spotrebiteľov.