Všeobecné lekárstvo

Katarína Gazdíková
Solen, 2021
Signatúra: U 12414

Všeobecné lekárstvo predstavuje jeden zo základných pilierov zdravotnej starostlivosti. Od uznania všeobecného lekárstva ako samostatného medicínskeho odboru uplynulo už viac ako 40 rokov. Za toto obdobie si musel postupne vybudovať svoje pevné a nenahraditeľné postavenie medzi ostatnými medicínskymi odbormi. V súčasnosti je akceptovaný ako dynamický odbor medicíny, ktorý sa svojím zameraním, ako aj kompetenciami vyznačuje viacerými špecifikami.

V učebnici je spracovaná aktuálna problematika všeobecného lekárstva ako špecifického odboru s poukázaním a definovaním kompetencií všeobecných lekárov pri vybraných, hlavne internistických ochoreniach, nakoľko všeobecné lekárstvo je veľmi širokým odborom a v jednej knihe nie je možné obsiahnuť celú jeho problematiku.

Autorský kolektív tvoria významní odborníci z jednotlivých oblastí medicíny, ktorí dlhodobo spolupracujú s Katedrou všeobecného lekárstva Lekárskej fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave. Toto umožnilo koncipovať kapitoly zamerané na jednotlivé ochorenia z pohľadu špecialistu s implementáciou pre potreby všeobecných lekárov. Vďaka tomu sa kniha stáva špecifickou pre jasne definovanú cieľovú skupinu všeobecných lekárov.

Knižná publikácia Všeobecné lekárstvo je dlho očakávanou učebnicou nielen pre lekárov zaradených do špecializačného štúdia v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, ale autori zároveň veria, že sa stane aj súčasťou knižnice praktizujúcich všeobecných lekárov.