Předčasně narozené dítě

D. Marková, M. Chvílová Weberová a kol.
Grada, 2021
Signatúra: K 60046

V priebehu posledných troch desaťročí sa zásadne zmenili možnosti starostlivosti o predčasne narodené deti s nízkou pôrodnou hmotnosťou, pričom ich počet celosvetovo stúpa.
Táto špecifická skupina detí má z hľadiska lekárskej starostlivosti svoje špeciálne potreby a „starnutím“ resp. dozrievaním týchto detí a meniacimi sa potrebami počas ich vývoja pribúdajú postupne i ďalšie špecifické odbory, ktoré sa s problematikou nezrelosti stále viac stretávajú
(napr. špecifické potreby vzdelávania a pod.).

Cieľom publikácie je podať odbornej verejnosti ucelený pohľad na komplexnú problematiku vývoja nezrelých detí, ktoré majú svoje špecifiká. Autorský kolektív zastupuje rôzne lekárske a nelekárske odbornosti a viac ako 50 kapitol zaradených do monografie pokrýva širokú problematiku od špecifík následnej starostlivosti z pohľadu lekára-špecialistu cez pohľad nelekárskych špecializácií, psychosociálne súvislosti starostlivosti o predčasne narodené dieťa a dopady na rodinu.

Nezastupiteľná je starostlivosť o nezrelé dieťa v primárnej starostlivosti, pediatri tak v tejto knihe získavajú jedinečného a fundovaného odborného sprievodcu s mnohými odporučeniami a praktickými radami pre prax.

Monografia je určená pediatrom z klinických pracovísk, detským praktickým lekárom, lekárom na klinických pracoviskách perinatologických a intermediárnych centier, ale tiež špecialistom, pre ktorých je „nezrelosť“ len jedným z tém ich odbornosti.