Poruchy spánku a bdění

S. Nevšímalová, K. Šonka et al.
Galén, 2020
Signatúra: K 59863

Spánková medicína má dôležitý multiodborový význam a mala by byť súčasťou preventívnych opatrení v mnohých medicínskych odboroch. Dostatočne dlhý a kvalitný spánok je dôležitý nielen pre regeneráciu našich duševných a telesných síl, pamäťové procesy a kreatívne myslenie, ale i pre podporu imunitnej odpovede, ktorá je ochranou pred vznikom infekčných ochorení i pred rozvojom nádorového bujnenia. Spánok prispieva k udržaniu primeranej telesnej hmotnosti a bráni vzniku obezity a následne metabolického syndrómu. Znižuje tak riziko hypertenzie, infarktov, cievnych mozgových príhod i diabetu 2. typu.

Tretie, prepracované vydanie monografie, je doplnené o najnovšie poznatky a postupy a poukazuje na dynamický rozvoj odboru spánkovej medicíny. Po úvodných kapitolách, zameraných na fyziológiu spánku a princípy základných vyšetrení, je ďalšia časť monografie venovaná klasifikácii porúch spánku. Špecialisti jednotlivých odborov uvítajú multiodborové zameranie na neurologické ochorenia a duševné poruchy, interné a metabolické choroby, kapitoly venované kardiológii a pľúcnemu lekárstvu i vývojovým aspektom spánku a jeho porúch v detskom veku. Súčasné liečebné postupy predstavuje kapitola o farmakoterapii.

Monografia je určená širokému okruhu čitateľov - nielen úzko špecializovaným záujemcom o spánkovú problematiku, ale i všeobecným lekárom, špecialistom rôznych lekárskych odborov a psychológom.