Neurokardiologie

Petr Widimský, Ivana Štětkářová a kol.
Maxdorf, 2021
Signatúra: K 60122

Mimoriadna publikácia pripravená kolektívom špičkových kardiológov a neurológov pojednáva o chorobách s kľúčovým medicínskym aj spoločensko-ekonomickým dopadom. Úzka prepojenosť oboch systémov - kardiovaskulárneho a nervového - je dôvodom toho, že porucha jedného má často ako bezprostredný následok zlyhanie druhého. Práve to je príčinou smutného faktu, že celosvetovo približne polovica populácie umiera na kardiovaskulárne ochorenia, medzi ktorými dominujú dve približne rovnako časté ochorenia - infarkt myokardu a cievna mozgová príhoda.

Monografia pokrýva celú šírku klinických problémov na pomedzí kardiológie, neurológie, angiológie, intervenčnej rádiológie, neurochirurgie a ďalších odborov. Podrobne ukazuje prehľad kardiovaskulárnych chorôb s možným druhotným postihnutím mozgu (ateroskleróza, hypertenzia, arytmia, srdcové zlyhanie, chlopňové vady atď.) i prehľad neurologických chorôb s druhotným postihnutím srdca (cievne mozgové príbehy, syndróm tako-tsubo, geneticky podmienené ochorenia, nežiadúce kardiovaskulárne účinky liekov atď.)

V monografii sú popísané rôzne diagnostické metódy (vrátane základov kardiologických vyšetrovacích metód pre neurológov a základov neurologických vyšetrovacích metód pre kardiológov) i súčasné liečebné postupy (farmakoterapia, intervenčná a chirurgická liečba) najčastejších ochorení srdca a mozgu. Dôraz je kladený nielen na prevenciu, ale i na liečbu akútnych a chronických stavov. V záverečných kapitolách sú zhrnuté podstatné informácie z doporučených postupov odborných spoločností a medziodborová problematika.