Neurodegenerativní onemocnění

R. Rusina, R. Matěj a kol.
Mladá fronta, 2019
Signatúra: K 59638

Druhé prepracované a doplnené vydanie publikácie vzniklo po piatich rokoch od prvého vydania, nakoľko podľa autorov sa na poli neurodegenerácií objavilo mnoho poznatkov, konceptov a chorôb.
V úvodnej časti prakticky zameranej publikácie sú predstavené všeobecné etiopatogenetické princípy neurodegeneratívnych procesov. Prehľadne a prakticky sú diskutované etiopatologické, klinické, neuropsychologické a neurorádiologické i terapeutické aspekty spolu s neuropatologickými nálezmi u najčastejších ochorení: mierna kognitívna porucha a Alzheimerova choroba, demencia s Lewyho telieskami, frontotemporálna demencia, progresívna afázia, Parkinsonova choroba, Huntingtonova choroba, progresívna supranukleárna obrna , kortikobazálna degenerácia, multisystémová atrofia, choroba motorického neurónu, prionové ochorenia a mnoho ďalších.

Oproti prvému vydaniu je ku každému ochoreniu doplnená kazuistika. Pozornosť je venovaná všeobecným terapeutickým prístupom spoločným pre prejavy demencie a parkinsonizmu (farmakologické aj nefarmakologické intervencie, liečba komplikácií, preventívne možnosti) ako aj špecifickým prístupom pri jednotlivých chorobách. V knihe sú diskutované neuropsychiatrické prejavy demencie a možnosti ich ovplyvnenia. Súčasťou knihy je aj problematika právna a etická, zahŕňajúca oznamovanie diagnózy, otázku vodičských preukazov, informované súhlasy i právnu spôsobilosť.

Publikácia je určená predovšetkým neurológom, psychiatrom a geriatrom, psychológom, patológom a ďalším záujemcom o problematiku neurodegeneratívnych ochorení.