Lidský mozek

František Koukolík
Galén 2022
Signatúra: K 61213

Lidský mozekKniha je síce už štvrtým vydaním, ale nakoľko sa štúdium funkčných procesov ľudského mozgu výrazne zmenilo, ide v podstate o úplne novú knihu v porovnaní s predchádzajúcimi vydaniami.

Vznikla na základe prednášok autora, ktoré prebiehajú už tridsať rokov na 3.lekárskej fakulte Karlovej univerzity v Prahe. Publikácia je bohato ilustrovaná, popisuje mozog z hľadiska konektomiky, dynamiky neurónových sietí vo vzťahu k funkčným oblastiam ľudského mozgu, ďalej sa zaoberá mapovaním mentálnych procesov, prúdmi spracovávania informácií atď.

V predslove autor upozorňuje na široký rozsah problému, jednak v hlbšej molekulárnej úrovni, a aj na úrovni v interakcií vnútorného a vonkajšieho priestoru. Uznáva rovnako neprehľadnosti a prekrývanie informácií, ktoré sa v pôvodných prameňoch objavujú. Zmyslom knihy je predloženie problematiky tejto vedeckej oblasti a pochopenie jej existencie a jej dynamiky, nie pochopenie jej podrobností.

Téma je predstavená v 21 kapitolách zahŕňajúcich problematiku zrakového, sluchového a somatosenzorického spoznávania, pamäti, vedomia, pozornosti, emócií, stresu, hybnosti, laterality mozgu, reči a jazyka, osobnosti, inteligencii, tvorivosti, afektívnym poruchám a schizofrénii. Záverečná kapitola otvára problematiku starnutia.

Kniha je adresovaná predovšetkým lekárom, psychológom, filozofom, ktorí sa zaujímajú o vývoj a smerovanie kognitívnej a afektívnej neurovedy, ale určite dokáže zaujať aj čitateľov z iných odborov.