Encyklopédia oftalmológie

Anton Gerinec
A-medi management, 2021
Signatúra: K 60092

Autor spracoval komplexnú náplň oftalmológie formou encyklopedického lexikónu s ilustratívnou fotodokumentáciou, čo môže poslúžiť ako vhodné vademékum. V rámci publikácie sú časti zatriedené do logických anatomických, event. klinických celkov, kde je takmer všade dodržaný abecedný zoznam jednotlivých odborných pojmov a ich preklad z latinčiny alebo stručné vysvetlenie.

Po krátkom predslove, úvode a veršovanom Hymnuse na oftalmológiu, ktorý napísal samotný autor, nasledujú 4 základné kapitoly tvoriace komplexnú oftalmologickú normu, patológiu, históriu a dôležité dokumenty. Väčšina odbornej terminológie je latinsko-grécka a preložená so správnym slovenským ekvivalentom. Krátko sémanticky sú vysvetlené tiež všetky fyziologické, biochemické, embryologické a fylogenetické termíny a pojmy.

Prvá kapitola obsahuje celý výrazový arzenál oftalmologickej fyziológie (normy), tzn. anatómie, histológie, elektrónovej mikroskopie, fyziológie, optiky, embryológie, biochémie a fylogenézy oka a videnia.

Druhá kapitola obsahuje už oftalmologické chorobné stavy, spektrum symptómov, diagnostické oftalmologické i príslušné laboratórne metódy, súbor a klasifikáciu diagnostických jednotiek, komplexnú liečbu vrátane prístrojovej techniky. Nozologické jednotky sú zoradené vždy podľa konkrétnych štruktúr oka.

Tretia kapitola charakterizuje abecedne stovky dôležitých osobností oftalmológie, ktoré tento odbor stáročia budovali a rozvíjali.

Do štvrtej kapitoly sú zaradené dôležité oftalmologické dokumenty, týkajúce sa odborných kritérií a štandardov špecializačných skúšok pre lekárov z odboru, a taktiež doposiaľ platná Koncepcia oftalmológie, DRG systém a Bodovník.