Chirurgické infekce kůže a měkkých tkání

Jan Ulrych et al.
Galén, 2020
Signatúra: K 60004

Kniha poskytuje ucelený pohľad na problematiku primárnych bakteriálnych infekcií kože a mäkkých tkanív. Komplexne poňatá monografia predkladá klinické informácie o celom spektre týchto ochorení, má však aj ambíciu rozšíriť teoretické znalosti. Najmä v ťažkých a komplikovaných prípadoch je nevyhnutná medziodborová spolupráca, ktorá vyžaduje erudíciu všetkých zúčastnených. Publikácia je určená najmä pre každodennú klinickú prax chirurgov, ale stane sa užitočnou aj pre širšiu lekársku verejnosť.

Všeobecná časť knihy sa venuje teoretickým základom (anatómia a fyziológia kože a podkožia, imunitné mechanizmy kože, mikrobiálna etiológia), epidemiológii a tiež všeobecným princípom diagnostiky a terapie týchto ochorení. Veľký priestor je vyhradený najmä mikrobiálnej diagnostike, antibiotickej terapii a zásadám chirurgickej liečby. Jednou z tém je aj infekcia kože a mäkkých tkanív ako príčina smrti.

Špeciálna časť knihy obsahuje kapitoly, ktoré sa samostatne zaoberajú ohraničenými a neohraničenými purulentnými infekciami kože a mäkkých tkanív, nekrotizujúcimi infekciami kože, hnisavými ochoreniami ruky, periproktálnymi abscesmi, infekčnými komplikáciami diabetickej nohy, Fournierovou gangrénou a zápalovými ochoreniami prsníka. Autori jednotlivých kapitol predkladajú pohľad klinika na danú problematiku s dôrazom na špecifiká diagnosticko-terapeutického postupu. Záverečná kapitola s bohatou fotografickou dokumentáciou demonštruje techniky rekonštrukčnej a plastickej chirurgie na konkrétnych prípadoch.