Ankety a prieskumy

Anketový prieskum


Slovenská lekárska knižnica pri Národnom centre zdravotníckych informácií v snahe skvalitniť a rozšíriť poskytované služby, dovoľuje si požiadať vás o vyplnenie online ankety. Výsledky budú uverejnené na našom webovom sídle. Jeden vylosovaný respondent bude mať registračný poplatok na 2 roky zdarma. Anketa trvá do 28.2.2014.
V prípade záujmu o vyplnenie ankety prosím kliknite na nasledujúci odkaz: Anketa SlLK

Závery z dotazníkového prieskumu spokojnosti používateľov Slovenskej lekárskej knižnice


Slovenská lekárska knižnica v Bratislave v snahe skvalitniť poskytované knižnično–informačné služby pripravila k 60. výročiu svojho vzniku dotazníkový prieskum spokojnosti používateľov s poskytovanými službami.

Prieskum bol anonymný a bol adresovaný len pre používateľov Slovenskej lekárskej knižnice. Realizoval sa prostredníctvom internetovej stránky Slovenskej lekárskej knižnice ako aj prostredníctvom jej online katalógu priamym interaktívnym vyplnením elektronického formulára a jeho následným odoslaním. V tlačenej forme bol dotazník dostupný v požičovni a študovni SlLK.

Pre vyhodnotenie výsledkov získaných prieskumom sú zaujímavé najmä námety, pripomienky, sťažnosti alebo pochvaly, ktoré mohli respondenti pripojiť k veľkej časti otázok, alebo klasicky vyplnením tlačených dotazníkov a odovzdaním na zberné miesta v knižnici.