HRCT u intersticiálních plicních procesů v instruktivních kazuistikách

Eva Kočová a kol., Martina Vašáková (editor)
Maxdorf, 2017
Signatúra: K 58635

Intersticiálne pľúcne procesy (IPP) sú veľmi obsiahlou kapitolou zahŕňajúcou rad chorobných stavov rôznej etiológie. V užšom slova zmysle možno intersticiálne pľúcne procesy chápať ako difúzne postihnutie pľúc vznikajúce na zápalovom či fibroproliferatívnom podklade, prípadne kombináciou oboch. Avšak ako difúzne pľúcne procesy sa môžu javiť i nádorové a infekčné postihnutia pľúc a niekedy je veľmi ťažké odlíšiť tieto procesy od procesov zápalových a fibrotizujúcich.

Umenie rozpoznať jednotlivé entity spadajúce do rozsiahlej skupiny intersticiálnych pľúcnych procesov nie je jednoduché a vyžaduje schopnosť kombinovať jednotlivé klinické, laboratórne, rádiologické a histopatologické nálezy a na základe ich syntézy stanoviť buď diagnózu definitívnu, alebo aspoň charakter pľúcneho postihnutia a tak významne zúžiť diferenciálnu diagnostiku.

Práve rádiologický obraz difúznych pľúcnych procesov je zásadným pre nasmerovanie ku správnej diagnóze. Počítačová tomografia s vysokým priestorovým rozlíšením (HRCT) dnes predstavuje kľúčovú vyšetrovaciu metódu umožňujúcu jednak rámcovú, ako aj podrobnejšiu diagnostiku IPP.

Táto kniha je členená a cielená tak, aby bola príručkou tak pre rádiológov, ako aj pre pneumológov v ich každodennej praxi. Všeobecná časť knihy sprostredkuje kľúč k poznávaniu a diferenciálnej diagnostike rádiologických nálezov intersticiálnych pľúcnych procesov. Špeciálna časť publikácie obsahuje prakticky orientované modelové kazuistiky.