Medical Subject Headings –SK

Na predmetovú katalogizáciu dokumentov používa knižnica od roku 1992 slovenskú verziu medzinárodného medicínskeho tezaura Medical Subject Headings (MeSHSK) v súlade s odporúčaním IFLA UNIMARC, príloha G - Kódy systémov vecného spracovania. Tezaurus MeSH je pôvodným produktom National Library of Medicine, Bethesda, MD, USA.

Od roku 1992 v knižnici každoročne spracovávame preklad deskriptorov a odkazových termínov do slovenského jazyka na základe pravidiel stanovených interným materiálom Forma a štruktúra lexikálnych jednotiek tezaura MeSHSK.

V súčasnosti budovaný tezaurus MeSHSK obsahuje predmetové heslá, odkazy, číselné notácie stromovej štruktúry, vzťahy "pozri tiež", poznámky o histórii hesla, online poznámky, vysvetľujúce poznámky, informácie o predchádzajúcom indexovaní, nadväzné latinské príp. grécke termíny a zoznam použiteľných predmetových podhesiel.

Je budovaný dvojjazyčne, okrem poznámkových polí, ktoré sa neprekladajú a sú len v anglickom jazyku. Číselné notácie stromovej štruktúry vyjadrujú kategórie hierarchicky usporiadaných hesiel od najvšeobecnejších pojmov až po pojmy užšieho charakteru.

Každé heslo sa vyskytuje v tezauri zásadne jedenkrát, i keď patrí do viacerých odborov. Môže však byť zaradené do viacerých kategórií stromovej štruktúry podľa svojho obsahu a miery použiteľnosti v rôznych odboroch. Nakoľko je tezaurus spracúvaný dvojjazyčne, je možné v súbore predmetových autorít vyhľadávať podľa slovenskej ako i podľa anglickej terminológie.

Podľa vzoru Národnej lekárskej knižnice v Bethesde bol vytvorený zobrazovací formát pre špeciálnu stromovú štruktúru, ktorý zobrazuje termíny podľa ich zaradenia do jednotlivých odborov. Navigácia slúži ako pomôcka pri hľadaní konkrétneho terminologického výrazu.